REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ECHO PONIEDZIAŁKI W KINIE TOMI

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ECHO PONIEDZIAŁKI W KINIE TOMI“
 
 
§1.
AKCJA PROMOCYJNA
Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „ECHO PONIEDZIAŁKI”, (zwanej dalej „Akcją”), skierowanej do wszystkich pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych klientów sklepów lub punktów usługowo-handlowych zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowego ECHO w Pabianicach, przy ulicy ul. Zamkowa 31(zwanego dalej „Centrum Handlowe”), której celem jest promowanie zakupów dokonywanych przez klientów Centrum Handlowego.
 
§2.
ORGANIZATOR i ZLECENIODAWCA
1. Organizatorem Akcji jest  F.K.R. TOMI TOMASZ CHMIELEWSKI z siedzibą w Pabianicach 95-200, ul. Gdańska 4, NIP 731 100 33 17, REGON 471657301 (dalej: „Organizator”).
2. Zleceniodawcą Akcji jest PH 3 Spółka z o.o. Spółka komandytowa - akcyjna ul. Ogrodowa 58 z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00– 876 Warszawa), przy ul. Ogrodowa 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364042, posiadająca REGON 142575437 i NIP 701-025-59-00, właściciel Centrum Handlowego ECHO w Pabianicach.
 
§3.
OBSZAR
Akcja prowadzona jest na terenie Centrum Handlowego ECHO i Kina TOMI

§4.
CZAS TRWANIA
  1. Akcja  odbywa się w każdy poniedziałek 2019/2020  roku w godzinach otwarcia Centrum Handlowego i Kina TOMI
 
§5.
UCZESTNICY AKCJI
1. Uczestnikiem Akcji (dalej „Uczestnik”) może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego („Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”), dokonująca zakupu towarów lub usług w sklepach lub punktach usługowych lub stoiskach tymczasowych na terenie Centrum Handlowego (Punkty Sprzedaży), która spełni warunki określone w § 7.
2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Zleceniodawcy oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji Akcji, pracownicy wszystkich Punktów Sprzedaży oraz pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Centrum Handlowego, jak również inne osoby współpracujące przy organizacji lub obsłudze Akcji, wszyscy niezależnie od rodzaju umowy z pracodawcą, a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, krewni i powinowaci pierwszego stopnia).
3. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Uczestnik przystępując do Akcji (rejestracja paragonu) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz potwierdza, że spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Akcji Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie naruszenia lub próby naruszenia lub obejścia przez niego postanowień Regulaminu lub postanowień powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Akcji, traci on prawo do nagród przewidzianych w Akcji.
 
 
§6.
 PUNKTY SPRZEDAŻY
  1. Z zakresu Punktów Sprzedaży wyłączone są placówki bankowe oraz apteka zlokalizowane na terenie Centrum Handlowego.
 
§7.
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik musi:
  1. Dokonać zakupów w Czasie Trwania Akcji, w dowolnych Punktach Sprzedaży (z wykluczeniem punktów wymienionych w § 6) zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowego i zachować paragon za zakupy.
  2. Uczestnik Akcji z jednym paragonem, który zgłosi się w dniu akcji do siedziby Kino Tomi ul. Gdańska 4, 95-200 Pabianice ma możliwość zakupienia jednego biletu na seans filmowy na cenie promocyjnej 10 (dziesięć) złotych.
  3. Uczestnik Akcji może maksymalnie kupić 4 bilety w promocyjnej cenie w dniu Akcji, posiadając cztery odrębne paragony, spełniając warunki Regulaminu
  4. Jeden paragon potwierdzający zakupy w Centrum Handlowym Echo upoważnia do zakupu jednego biletu w promocyjnej  cenie 10 złotych (dziesięć). 
  5. Organizator Akcji weryfikuje paragony i podbija je pieczątką, aby wyeliminować powtórne wykorzystanie tych samych paragonów.
  6. Bilety w promocyjnej cenie 10 (dziesięć) złotych można wykorzystać w dniu zakupu.
2. Przy okazaniu paragonu uprawniającego do wzięcia udziału w Akcji nie będzie brany pod uwagę zakup artykułów alkoholowych i artykułów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych oraz doładowań telefonów. Przy weryfikacji paragonu uprawniającego do wzięcia udziału w Akcji nie będzie brany pod uwagę także zakup papierosów elektronicznych oraz wkładów do nich.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przedstawiony paragon nie jest za zakupy dokonane w Centrum Handlowym Echo, przedstawiciel Organizatora Akcji może odmówić  udostępnienia biletów w cenie promocyjnej 10 (dziesięć) złotych.
 
 
§10.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Wszelkie Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Akcji mogą być składane na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora określony w §2 ust 1 z dopiskiem „Reklamacja” najpóźniej w terminie do 60 dni od daty zakończenia Akcji (liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje nadesłane po tym terminie będą uważane za nieważne. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie do 14 dni od jej otrzymania. Uczestnik Akcji zostanie poinformowany na piśmie o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym, o ile umożliwią to dane reklamującego zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem § 12 poniżej.
2. W przypadku skierowania do Organizatora reklamacji, która będzie zawierała istotne braki i nie będzie pozwalała na zidentyfikowanie osoby, od której pochodzi - Organizator pozostawia taką reklamację bez rozpoznania.

§11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.
2. Ewentualne spory związane z realizacją Akcji Strony będą się starały rozwiązać w sposób polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania
ewentualnego sporu, spór rozstrzygany będzie przez właściwy Sąd Cywilny.
3. Wszelkie materiały oraz informacje dotyczące Akcji, niezawarte w Regulaminie, pojawiające się w mediach społecznościowych, na stronach internetowych Organizatora lub w innych miejscach podczas trwania Akcji mają wyłącznie charakter promocyjny i informacyjny.
4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie i kasie Kino Tomi ul. Gdańska 4, 95-200 Pabianice.
5. Niniejsza Akcja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

Informujemy, iż na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu.
W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dla plików ciasteczek.